Mishpacha Aliyah Hanukkah Shabbat Dinner

December 23, 2022    
6:00 pm - 8:00 pm