Mishpacha Aliyah Shabbat

June 3, 2023    
10:30 am - 11:30 am