Shabbat Yeladim-Mishpacha Aliyah

Shabbat Yeladim-Mishpacha Aliyah

February 10, 2024    
10:30 am - 11:30 am