Shabbat Yeladim-Mishpacha Aliyah

Shabbat Yeladim-Mishpacha Aliyah

November 18, 2023    
10:30 am - 11:30 am