Events - 28 Nov 22

28 Nov

Morning Minyan

November 28, 2022    
7:00 am
28 Nov

Daf Yomi

November 28, 2022    
8:00 am - 9:00 am
28 Nov

Mercaz Aliyah

November 28, 2022    
2:45 pm - 5:45 pm
28 Nov

Evening Minyan

November 28, 2022    
7:30 pm